Skip to main content

Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Rijk Zwaan website

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de Rijk Zwaan website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. en/of een of meer van haar dochterbedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als Rijk Zwaan) niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de Rijk Zwaan website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de Rijk Zwaan website van Rijk Zwaan verder te gebruiken.

 1. De Rijk Zwaan website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Rijk Zwaan geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, zoals - maar niet uitsluitend - rasbeschrijvingen en teelttechnische adviezen, of waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft.

  Derhalve sluit Rijk Zwaan elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rijk Zwaan. Evenmin is Rijk Zwaan aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
   
 2. Het is Rijk Zwaan te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Rijk Zwaan website, te wijzigen. Rijk Zwaan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Rijk Zwaan toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
   
 3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Rijk Zwaan geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Rijk Zwaan geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.
   
 4. Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren dan ook in geen enkel geval dat Rijk Zwaan dat ras in dat land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen.
   
 5. Rijk Zwaan kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
   
 6. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Rijk Zwaan tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijk Zwaan. 
   
 7. Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Rijk Zwaan website is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is de Rechter in 's-Gravenhage bevoegd. Rijk Zwaan behoudt zich echter het recht voor om de gebruiker van de Rijk Zwaan website te dagvaarden voor de rechter in het land waar de gebruiker gevestigd is, of waar de gebruiker een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft.